Новини

ds

 

На 23.05.2018 г. ДС Авто ЕООД подписа договор № BG05M9OP001-2.010-0300-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнението на проект „Социалното предприемачество - път за интегриране на уязвимите групи“.

Проектът е с продължителност 15 месеца и се изпълнява в партньорство със Стопанска камара – Стара Загора.

Основната му цел е чрез улесняването на достъпа до заетост и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в обществото да се осигури подкрепа за включването им в социалната икономика.

Тя ще бъде постигната чрез изпълнението на 3 специфични цели:


1) осигуряване на заетост за представителите на целевите групи и развитие на социалното предприемачество;
2) създаване на подходящи работни условия за трудова реализация на новоназначените лица;
3) повишаване конкурентоспособността на лицата от уязвимите групи на трудовия пазар.

Заложените основни дейности, които ще допринесат за изпълнението на поставените цели са:
1) Осигуряване на заетост за 11 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда;
2) Оборудване на новосъздадените работни места;
3) Предоставяне на обучения по обществени и граждански компетентности.

В резултат от тези дейности, съществуващото предприятие ще бъде реорганизирано в социално и в него ще бъдат наети на трудов договор за 1 година 11 лица, ще бъдат създадени подходящи работни условия чрез закупуването на ново оборудване, ще бъде повишен конкурентоспособността на новоназначените лица чрез повишаване на техните обществени и граждански компетентности, и след приключването на проекта ще се създаде допълнителна заетост за 6 месеца на 6 лица.

 

www.eufunds.bg


Проект „Социалното предприемачество - път за интегриране на уязвимите групи“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с договор № BG05M9OP001-2.010-0300-C01
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Регистрирай се
за бюлетин
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Повече ОК Отказвам